WTS NOKIA SFP

WTS NOKIA SFP
FOSC opticalSFP 1000Base-LX 1310nm SM-471880A

FOSI Optical SFP I 1310nm 6G 15KM SM-472580A

FOST Flexi optical SFP 1330nm 6GB 20km-473206A

FOSV Flexi optical SFP 1270nm 6GB 20km-473207A

FOSG flexi RRH Optical SFP G 850nm-472063A

FOSA Flexi Optical SFPA 1310nm 3G 15KM SM-471546A

FOSN Optical SFP N 1310nm 6GB 2km-472811A

FOSH Optical SFP H 850nm 6G 300m MM-472579A

FOSQ Flexi Optical Q SFP 1310nm 6Gb 40km-473063A

FOSP Optical SFP 9.8G 1310nm – 472949A

FOSD-471881A

FOSO-472948A

Share this post